บทบาทและการมีส่วนร่วมของนักวิจัยด้านกิจกรรมทางกายทั่วโลก เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติและนโยบายด้านกิจกรรมทางกายสำหรับรองรับโรคระบาดในปัจจุบันและอนาคต
บทวิเคราะห์: ทิศทางเชิงสถานการณ์และแนวทางฟื้นระดับกิจกรรมทางกายของประชากร
ต่างวัย-ต่างแนว เรื่องราวความหลากหลายบนเป้าหมายกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ
มองและทบทวนสถานการณ์กิจกรรมทางกาย หลังการมาเยือนของโควิด-19 ระลอกที่ 2