กิจกรรมทางกายในบ้าน จะช่วยให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีได้ แม้ช่วงโควิด-19 ระบาด