เกี่ยวกับ TPAK

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK)
เป็นศูนย์วิชาการที่อยู่ภายใต้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ศูนย์ทำการศึกษาวิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย
ทั้งในมิติทางประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นศึกษาและวิเคราะห์ปรากฏการณ์และพฤติกรรม โดยใช้องค์ความรู้ และระเบียบวิธีวิจัย
ที่มีมาตรฐานในระดับสากลเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

เป้าหมายหลัก

พัฒนาองค์ความรู้และผลผลิต

ทางวิชาการด้านกิจกรรมทางกาย

เพื่อนำไปสู่การสร้าง

การเปลี่ยนแปลงในสังคม