ข่าว

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามข้อตกลงทางวิชาการกับ Centre for addiction and Mental Health ประเทศแคนาดา
ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่าย ACTIVE HEALTHY KIDS GLOBAL ALLIANCE (AHKGA) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือในการดำเนินโครงการ Global Matrix 4.0: ชุดข้อมูลด้านกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชน
The sufficient MVPA in the Thailand’s SPA 2012-2019
ชุดคู่มือส่งเสริมการเรียนรู้ 3 มิติ เล่น-เรียน-รู้ Learning From Home
เปิดตัวโครงการ “เปิดเมือง ปลอดภัย”