โครงสร้าง TPAK

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) เป็นศูนย์วิชาการภายใต้โครงสร้างการบริหารของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับทิศทางเพื่อทำหน้าที่ให้ข้อแนะนำ คำปรึกษา ตลอดจนการออกแบบการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ให้เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนและการส่งเสริมกิจกรรมทางกายตามเป้าหมายระดับชาติ

อนึ่ง การดำเนินงานของศูนย์จะทำหน้าที่เชื่อมประสานการทำงานของภาคีด้านนโยบาย ภาคีวิชาการ ตลอดจนศูนย์วิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ทั้งนี้ได้กำหนดโครงสร้างการทำงานของศูนย์ออกเป็น 5 กลุ่มงาน ดังต่อไปนี้

  1. กลุ่มวิจัยพฤติกรรมและปรากฏการณ์สังคม
  2. กลุ่มวิจัยและพัฒนา
  3. กลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบาย
  4. กลุ่มพัฒนาฐานข้อมูล Big Data และการพยากรณ์
  5. กลุ่มงานบริหารและสนับสนุน