กิจกรรมทางกาย: หลากหลายความยืดหยุ่น (Resilience) ที่เกิดขึ้น เมื่อโควิด-19 คุกคาม
Building Physical Activity Back Better: ส่องมาตรการ นโยบายนานาประเทศ ฟื้นคืนกิจกรรมทางกายให้กลับมาดีขึ้นกว่าเดิม
การรับรู้และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์ เพื่อสร้างกิจกรรมทางกายให้ดีขึ้นได้ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19
บทบาทและการมีส่วนร่วมของนักวิจัยด้านกิจกรรมทางกายทั่วโลก เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติและนโยบายด้านกิจกรรมทางกายสำหรับรองรับโรคระบาดในปัจจุบันและอนาคต
บทวิเคราะห์: ทิศทางเชิงสถานการณ์และแนวทางฟื้นระดับกิจกรรมทางกายของประชากร