โครงการ “การสำรวจพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกาย และพฤติกรรมสุขภาพของประชากรไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19”
กิจกรรมทางกายในบ้าน จะช่วยให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีได้ แม้ช่วงโควิด-19 ระบาด