ชีวิตวิถีใหม่ ‘สาย Exercise’ สถานการณ์เปลี่ยนไป แต่! อย่าให้ “การออกกำลังกาย” เปลี่ยนแปลง
คำแนะนำเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อสุขภาวะที่ดีสำหรับเด็ก ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19