โครงสร้าง TPAK

TPAK เป็นศูนย์วิชาการภายใต้โครงสร้างการบริหารของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับทิศทาง การดำเนินงานของศูนย์จะทำหน้าที่เชื่อมประสานการทำงานของภาคีด้านนโยบาย ภาคีวิชาการ และภาคีประชาสังคม ตลอดจนศูนย์วิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ทั้งนี้ ได้กำหนดโครงสร้างการทำงานของศูนย์ออกเป็น 5 กลุ่มงาน ดังต่อไปนี้

 • 1

  กลุ่มงานวิจัยพฤติกรรมและปรากฏการณ์สังคม

 • 2

  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

 • 3

  กลุ่มงานวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบาย

 • 4

  กลุ่มงานพัฒนาฐานข้อมูล และการพยากรณ์

 • 5

  กลุ่มงานบริหารและสนับสนุน