18 มกราคม 2564

4

ตัดไฟแต่ต้นลม
https://www.facebook.com/TPAK.Thailand/photos/a.125522615729926/232978154984371
ผู้เขียน
ภาพประกอบโดย