13 มีนาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

โครงการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมสุขภาพของประชากรไทยปี 2564


โครงการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมสุขภาพของประชากรไทยปี 2564 โดยศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านกระบวนการสุ่มเป็นตัวแทนผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์สถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมสุขภาพของประชากรไทยภาพรวม รวมไปถึงนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางด้านนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพคนไทยต่อไป ทั้งนี้ คณะวิจัยได้เตรียมของที่ระลึกให้กับผู้ให้ข้อมูลทุกท่านแทนคำขอบคุณ