13 มีนาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

การพิจารณาความเหมาะสมของโมเดลและรายการค่าใช้จ่าย สำหรับการดำเนินนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทยด้วยมาตรการการให้คำแนะนำผนวกกับการให้บริการประจำ (Brief advice as apart of routine care)

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) ร่วมกับ Centre for Addition Mental Health (CAMH) ประเทศแคนาดา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลนโยบายส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยโปรแกรม OneHealth Tool เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เพื่อนำผลของการพิจารณามาใช้สำหรับการจัดทำข้อเสนอนโยบายที่เหมาะสมในการป้องกันโรค NCDs สำหรับประชากรไทย

นำโดย ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) และคุณรุ่งรัตน์ พละไกร (นักวิจัยโครงการ) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

การนำเสนอครั้งนี้มีคุณดนุสรณ์  โพธารินทร์ เป็นผู้นำเสนอประเด็นในการประชุมภายใต้หัวข้อการพิจารณาความเหมาะสมของโมเดลและรายการค่าใช้จ่าย สำหรับการดำเนินนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทยด้วยมาตรการการให้คำแนะนำผนวกกับการให้บริการประจำ (Brief advice as apart of routine care)

สำหรับผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศไทย ที่ร่วมพิจารณาในครั้งนี้คือผู้เชี่ยวชาญในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับหน่วยให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย นางลักขณา แย้มพิวัน ​​​ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน์​​​สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, นางสาวประภาพร ศุภสุข ​​โรงพยาบาลเดชอุดม จ.อุบลราชธานี และนายชาคริต เชื้อชม ​​​รพ.สต. บ้านม่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี