9 กันยายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

การขยายผลต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน “โรงเรียนฉลาดเล่น” ภายใต้การสนับสนุน “ทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล”

วันนี้ (8 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าโครงการ “การขยายผลต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน “โรงเรียนฉลาดเล่น”” ภายใต้การสนับสนุน “ทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล” และทีมวิจัย 5 คน ได้แก่ นายปัญญา ชูเลิศ, นายอภิชาติ แสงสว่าง, นางสาวนันทวัน ป้อมค่าย, นางสาวชุติมา อยู่สมบูรณ์ และนางสมปรารถนา นามขาน เข้านำเสนอผลการดำเนินงานโครงการนโยบายชี้นำสังคมในรอบระยะเวลา 1 ปี ประกอบด้วย การเผยแพร่ผลการวิจัยในวารวิชาการระดับนานาชาติ การนำเสนอผลการวิจัยในเวทีวิชาการระดับนานาชาติ การเตรียมการด้านการยื่นจดสิทธิบัตรแนวคิด 4PC เพื่อให้นโยบายมีความยั่งยืน ทั้งนี้ ม.มหิดลแสดงความชื่นชม และจะดำเนินการเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยจัดทำเป็น Series คณะวิจัยนำเสนอผ่านทางระบบ WebEX ต่อผู้บริหาร ม.มหิดล ประกอบด้วย ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี, รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ, รศ.ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน, รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และคุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์