18 ตุลาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ได้รับรางวัล the ISPAH Early Career Professional Awards ประเภท Early Career Practitioner/Policy

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุม the 8th International Society for Physical Activity and Health (ISPAH) Congress ให้ได้รับรางวัล the ISPAH Early Career Professional Awards ประเภท Early Career Practitioner/Policy จากการนำเสนอผลงานเรื่อง The effect of containment measures during the COVID-19 pandemic to sedentary behavior of Thai Adults: Evidence from Thailand's surveillance on physical activity 2019-2020. ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดในรูปแบบ Virtual Online ระหว่างวันที่ 8-14 ตุลาคม 2564 ณ ประเทศแคนาดา มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 1,020 ท่าน

ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักวิจัยที่นำเสนอผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อการนำไปใช้ทางนโยบายหรือสำหรับผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มอบรางวัลให้กับนักวิจัยอีก 3 ท่าน ในแต่ละประเภท ดังนี้ Helen Quirk (United Kingdom) ประเภท Early Career Award (High-Income Country), Bruno Da Costa (Brazil) ประเภท Early Career Award (Low-to-Middle-Income Country), และ Bridget Foley (Australia) ประเภท Trainee Award