29 ตุลาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

การประชุมความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนร่วมกับสมาคมกีฬาประเทศญี่ปุ่น (Japan Sport Association)

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายปัญญา ชูเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะวิจัย ประชุมร่วมกับสมาคมกีฬาประเทศญี่ปุ่น (JSPO) ผ่านระบบ ZOOM Meeting เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้และงานวิจัยสำหรับพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชน อาทิ แนวทางการส่งเสริมการเล่นให้กับเด็กและแนวทางการดูแลบุตรหลานสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์โรคระบาด การวิจัยร่วมเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดความรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) ในเด็กและเยาวชน และการนำแนวคิด ACP ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้เพื่อขยายผลเชิงนโยบาย โดยในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมคณะฯ และนางสาวศรุตี ศรีจันทร์วงศ์ หัวหน้างานบริการกิจกรรมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมคณะฯ ร่วมการประชุมในฐานะองค์กรเครือข่ายความร่วมมือหลักในการขยายผลการทำงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและเยาวชน