9 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

การประชุม “20 ปี ภาคีสร้างสุข นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน” ในวาระครบรอบ 20 ปี สสส.

  

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมเสวนาในงาน “20 ปี ภาคีสร้างสุข นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน” ใน Forum 1 การสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะในยุคอยู่ร่วมกับ COVID-19 เวลา 9:00 – 12:00 น. โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ร่วมพูดคุยใน Session ที่ 2 การสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะ หัวข้อ “การดูแลตนเองให้มีกิจกรรมทางกายสร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19” เวลา 10:30-12:00 น. ซึ่งมี ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นผู้ดำเนินรายการ

ประเด็นสำคัญที่ได้แลกเปลี่ยน คือเรื่องของประโยชน์และผลเชิงบวกของการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอกับโรค COVID-19 ทั้งในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกัน ความรุนแรงของอาการระหว่างเจ็บป่วย ตลอดจนการส่งผลกระทบหลังอาการป่วย (Long Covid) สำหรับประชากรทุกช่วงวัย ในสถานการณ์โควิด-19 เช่นนี้ ประชาชนถูกกักตัวและมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวร่างกาย ไม่สามารถออกไปยังนอกบ้านเพื่อมีกิจกรรมทางกายได้เหมือนก่อน จนทำให้เกิดภาวะติดบ้าน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ กลุ่มภาวะอ้วน กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และกลุ่มผู้สูงอายุ สุดท้ายในการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ ควรเน้นย้ำการทำงานที่ 3 Active คือ Active Society, Active Environment และ Active people

ทั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมพูดคุยในการเสวนาออนไลน์ในครั้งนี้ ประกอบด้วย Session ที่ 1 ได้แก่ รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (สบช.), รศ.ดร.รัศมน กัลป์ยาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เพื่อการเลิกสุราและการเสพติดทางโทรศัพท์, นพ.ธนพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อลดความปลอดภัยทางถนน, พญ.ชไมพันธุ์ สันติกาญจน์ หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย และใน Session ที่ 2 ได้แก่ ดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์ดวง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่, คุณสุภาวดี หาญเมธี ประธานสถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)

สามารถรับชมเสวนาย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ https://20th.thaihealth.or.th

และรับชมกิจกรรมใน วันที่ 10 พ.ย. นี้ ทาง Facebook LIVE : ThaiHealth