3 มีนาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

 การประชุมนำเสนอความรู้สู่การใช้ประโยชน์ทางนโยบาย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กับ The Center for Addiction and Mental Health (CAMH) ประเทศแคนาดา

     

    การประชุมนำเสนอความรู้สู่การใช้ประโยชน์ทางนโยบาย (Knowledge Translation) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กับ The Center for Addiction and Mental Health (CAMH) ประเทศแคนาดา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

​    เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 – 12:00 น. ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย นำโดย คุณรุ่งรัตน์ พละไกร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา พร้อมคณะ จัดประชุมการนำเสนอความรู้สู่การใช้ประโยชน์ทางนโยบาย (Knowledge Translation) ให้กับคณะผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข โดยนำเสนอผลการศึกษาต้นทุน-ประสิทธิผลนโยบายส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยโปรแกรม OneHealth Tool ในมาตรการส่งเสริมให้เลิกใช้ยาสูบในประเทศไทย (Offer help to quit tobacco Use) โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค, นางสาวอรณิชา หนูนาค หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมวิชาการและจัดการข้อมูล กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ, ผศ.ดร.นพ. วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศนย.) , นายแพทย์เทอดศักดิ์ เดชคง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, ดร.วิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย กองยุทธศาสตร์แผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, Prof.Dr. Jurgen Rehm, Senior Scientist, The Centre for Addiction and Mental Health (CAMH), ประเทศแคนาดา, ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล, Project Scientist, The Centre for Addiction and Mental Health (CAMH), ประเทศแคนาดา

     ทั้งนี้เพื่อนำเสนอข้อค้นพบจากการวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจวางแผนเชิงนโยบาย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ของการใช้ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคม