8 มีนาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

การเสวนาวิชาการประเด็น Research Publication Consultation Series เพื่อร่วมหารือและรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยในประเด็นด้านการส่งเสริมสุขภาพสู่การเผยแพร่ในวารสารที่มีดัชนีผลกระทบการอ้างอิงระดับสูง

     

 

     การเสวนาวิชาการประเด็น Research Publication Consultation Series เพื่อร่วมหารือและรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยในประเด็นด้านการส่งเสริมสุขภาพสู่การเผยแพร่ในวารสารที่มีดัชนีผลกระทบการอ้างอิงระดับสูง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กับ The Center for Addiction and Mental Health (CAMH) ประเทศแคนาดา ศูนย์วิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพต่างๆ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
     การเสวนาวิชาการครั้งนี้ได้จัดประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13:00 – 16:30 น. โดยศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย นำโดย คุณดนุสรณ์ โพธารินทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา พร้อมคณะ ได้ประชุมเพื่อร่วมหารือและรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยในประเด็นด้านการส่งเสริมสุขภาพสู่การเผยแพร่ในวารสารที่มีดัชนีผลกระทบการอ้างอิงระดับสูง โดยได้รับเกียรติจาก Prof.Dr. Jurgen Rehm, Senior Scientist, The Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) และ ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล, Project Scientist, The Centre for Addiction and Mental Health (CAMH), ประเทศแคนาดา เป็นผู้ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนางานวิจัยในเบื้องต้น โดยในครั้งนี้มีภาคีเครือข่ายสุขภาพที่ได้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย ภาคีในเรื่อง การควบคุมสุรา การควบคุมยาสูบ การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
     ทั้งนี้ประเด็นด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ภาคีเครือข่ายสุขภาพได้ร่วมเสวนาในการประชุม มีประเด็นการวิจัยทั้งหมด 15 เรื่อง ซึ่งจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการเพื่อพัฒนางานวิจัยสู่การเผยแพร่ในวารสารที่มีดัชนีผลกระทบการอ้างอิงระดับสูง อันจะก่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทยในการมีงานวิจัยที่มีคุณภาพ เผยแพร่สู่สังคมโลก ทั้งยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ สู่การพัฒนาสังคม