23 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมกระบวนการปฏิบัติภาคสนามโครงการ SUNRISE-THAILAND จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ อาจารย์ ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ นายปัญญา ชูเลิศ นายอับดุล อุ่นอำไพ รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และคณะนักวิจัย ให้การต้อนรับ Prof. Anthony Okely จากมหาวิทยาลัย Wollongong ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการปฏิบัติการทำความเข้าใจแนวทางการทำงาน แบบสำรวจและการบันทึกข้อมูล รวมถึง การรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนให้แก่นักวิจัยโครงการ และพนักงานสัมภาษณ์ จำนวน 30 คน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมกระบวนการปฏิบัติภาคสนามโครงการ SUNRISE-THAILAND จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัย Wollongong ประเทศออสเตรเลีย ภายใต้ “โครงการการจัดทำชุดความรู้และข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการออกแบบนโยบาย ด้านกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย” เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้มีชุดความรู้ ข้อมูลเชิงวิชาการ และเครื่องมือด้านการวัดและติดตามผลเชิงพฤติกรรมที่มีความน่าเชื่อถือ และขยายเครือข่ายทางวิชาการด้านกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ Prof. Anthony Okely ให้เกียรติเป็นวิทยากรพูดคุยในหัวข้อ Expanding the Collaboration Opportunities: Faculty of the Arts, Social Sciences and Humanities University of Wollongong X Institute for Population and Social Research Mahidol University ภายใต้ กิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร โดยมี รศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ และในโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ และแปลภาษาตลอดงานโดย อาจารย์ ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom