29 มิถุนายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

การประชุมความร่วมมือทางวิชาการเรื่องการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมทางกายที่โรงเรียนอย่างปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ร่วมกับสมาคมกีฬาประเทศญี่ปุ่น (Japan Sport Association: JSPO)

การประชุมความร่วมมือทางวิชาการเรื่องการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมทางกายที่โรงเรียนอย่างปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ร่วมกับสมาคมกีฬาประเทศญี่ปุ่น (Japan Sport Association: JSPO)

 

   

 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายปัญญา ชูเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะวิจัย นางสาวนันทวัน ป้อมค่าย และนายอภิชาติ แสงสว่าง ได้ประชุมร่วมกับสมาคมกีฬาประเทศญี่ปุ่น (JSPO) โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ คุณฮิซาชิ ไนโต อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจุนเทนโด, คุณโยชิฮิโตะ ซาโต้ อาจารย์หลักสูตรสุขภาพและวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียวกักคุเง, คุณอาโอโนะ ฮิโรชิ พร้อมคณะฯ จากสมาคมกีฬาประเทศญี่ปุ่น (JSPO) ร่วมการประชุมในฐานะองค์กรเครือข่ายความร่วมมือหลักในการขยายผลการทำงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและเยาวชน ผ่านระบบ Microsoft team เพื่อร่วมกันหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับแผนการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ โดยมีเป้าหมายฟื้นฟูและกระตุ้นกิจกรรมทางกายของเด็ก ๆ ในโรงเรียน ไปพร้อมกับการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลเด็กและเยาวชนให้สามารถทำกิจกรรมและเล่นได้อย่างปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการนำคู่มือ Social Distance Play ร่วมกับนำแนวคิด ACP ของสมาคมกีฬาประเทศญี่ปุ่น มาประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือเพื่อขยายผลเชิงนโยบาย โดยคาดว่าจะมีการดำเนินการวิจัยและนำคู่มือไปใช้ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ