20 สิงหาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

การเสวนาวิชาการ หัวข้อ “The Post-COVID World: Life after the pandemic: โลกหลังยุคโควิด: วิถีชีวิตภายหลังการแพร่ระบาด”

การเสวนาวิชาการ หัวข้อ “The Post-COVID World: Life after the pandemic: โลกหลังยุคโควิด: วิถีชีวิตภายหลังการแพร่ระบาด”

 

             วันที่ 20 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ “สุขภาพกาย-จิต ตั้งแต่โควิด-19 บุกโลก” ในการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “The Post-COVID World: Life after the pandemic: โลกหลังยุคโควิด: วิถีชีวิตภายหลังการแพร่ระบาด” ที่จัดโดย ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ร่วมกับ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการ 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อเวลา 8.30 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรมเสมือนจริง Zoom meeting

 

 

           

            ทั้งนี้ยังมีวิทยากรที่ได้เข้าร่วมเสวนาอีก 2 ท่าน ได้แก่ นางสุภาวดี นวลมณี นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย และ ผศ.พันตรีหญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์ อาจารย์สาขาจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนถึง ผลกระทบของ Long COVID ที่มีต่อสุขภาพกายและจิตของบุคคลในแต่ละช่วง รวมถึงความเปลี่ยนแปลงสําคัญทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพกายสุขภาพจิต ภายใต้โลกหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมกับแนะเทคนิคการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต