10 เมษายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ เคล็ดลับเพื่อสุขภาพที่ดี และชีวิตที่ยืนยาว

กิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ เคล็ดลับเพื่อสุขภาพที่ดี และชีวิตที่ยืนยาว

       เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 9:00 – 12:00 น. ณ โรงพยาบาลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภกญ.ปิยธิดา พูนพัฒนปรีชา (รักษาการผอ.รพ.บ้านแพรก, กำนันนพดล ธรรมาภรณ์ (กำนันตำบลบ้านแพรก), อาจารย์สังวร พานเข็ม (ข้าราชการครูเกษียณ), สุกัลยา สังข์กลม (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) และ ดร.รุ้งทอง ครามานนท์ (ผู้รับผิดชอบโครงการการพัฒนาตำบลต้นแบบด้านการบริโภค การผลิตเกษตรปลอดภัย และการตลาดอย่างเป็นระบบ สนับสนุนโดย สสส.) ได้จัดอบรมหัวข้อ กิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ เคล็ดลับเพื่อสุขภาพที่ดี และชีวิตที่ยืนยาว

    

       ในโอกาสนี้วิทยากรจาก ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา, นางสาวอัญญารัตน์ คณะวาปี และนายดนุสรณ์ โพธารินทร์ ได้ร่วมให้ความรู้ถึงความสำคัญของการมีกิจกรรมทางกาย ซึ่งเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) นำเสนอเคล็ดลับการมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน และข้อควรระวังในการออกกำลังกายในช่วงที่มีอากาศร้อน นอกจากนี้ยังสาธิตวิธีและแนวทางปฏิบัติการมีกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุที่เหมาะสมและถูกต้อง รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีกิจกรรมทางกาย นำโดย นายอับดุล อุ่นอําไพ, นางสาววณิสรา เจริญรมย์ และนายสุรศักดิ์ เพ็ญใหม่

 

       กิจกรรมดังกล่าว เป็นการอบรมเชิงบูรณาการโดยนำประเด็นด้านกิจกรรมทางกาย และการบริโภคอาหารเพื่อให้ผู้สูงอายุมีวิถีชีวิตและแนวปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างรอบด้าน ลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหกล้ม และมีชีวิตที่ยืนยาวของผู้สูงอายุในชุมชน