2 พฤษภาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

การประชุมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค (NO STROKE for all Thais by NEW GEN)” โดย ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ร่วมกับ กลุ่มกระทรวงร่วมขับเคลื่อนจัดโครงการฯ และศูนย์พัฒนา

การประชุมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค (NO STROKE for all Thais by NEW GEN)” โดย ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ร่วมกับ กลุ่มกระทรวงร่วมขับเคลื่อนจัดโครงการฯ และศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

     ​เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:00–15:00 น. ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และคณะทำงานประกอบด้วย คุณรุ่งรัตน์ พละไกร, คุณสิทธิชาติ สมตา ร่วมประชุมเพื่อออกแบบแนวทางการประเมินการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในระหว่างวันที่ 24-29 ตุลาคม 2566 โดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือเกณฑ์การพิจารณาถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โล่รางวัลจากระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช, บริษัทไทยรันจำกัด, มูลนิธิไทยคม, สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยว, กระทรวงศึกษาธิการ, ตัวแทนเขตสุขภาพที่ 1-13 รวมจำนวนทั้งสิ้น 92 คน ผ่านการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

 

     ทั้งนี้เพื่อนำเสนอข้อเสนอจากการประชุมไปปรับปรุงเกณฑ์พิจารณาถ้วยพระราชทานฯ ให้เกิดความสมบูรณ์สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดกิจกรรม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม