20 พฤษภาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

คุณปัญญา ชูเลิศ ร่วมพูดคุยในการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 21

คุณปัญญา ชูเลิศ ร่วมพูดคุยในการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 21

            วันที่ 20 พฤษถาคม 2566 คุณปัญญา ชูเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมพูดคุยในการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 21 (21 th MU SAFE SCHOOL VIRTUAL WORKSHOP) หัวข้อ "มีเด็กไทยเพียง 1/4 มีกิจกรรมทางกายเพียงพอตามข้อแนะนำองค์การอนามัยโลก Active School ได้เพิ่มโอกาสให้เด็ก เล่น-เรียน-รู้ อย่างมีความสุข ปลอดโรคและปลอดภัย" ได้นำเสนอแนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเชิงระบบ 4PC (Active Policy นโยบาย, Active Classroom ห้องเรียน, Active People บุคลากร, Active Place พื้นที่, Active Program กิจกรรม) เพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายให้เด็ก ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และยังสามารถช่วยกระตุ้นเสริมพัฒนาการทั้ง 5 มิติ ให้กับเด็ก ถือเป็นโจทย์สำคัญของคุณครูที่จะทำอย่างไรให้เด็กได้เคลื่อนไหว ออกแรง วิ่งเล่น ออกกำลังกาย เล่นกีฬา สะสมเฉลี่ยให้ได้ และควรมีกิจกรรมประเภทเสริมสร้างความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อ กระดูก และสร้างความยืดเหยียดอย่างน้อย 3 วันๆ ละ 30 นาที สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่...https://bit.ly/3BIF8FW

 

            โดยการอบรมในครั้งนี้ร่วมกับวิทยากรรับเชิญอีก 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์.ดร. ชฎารัตน์ เฮงษฎีกูล, ครูน้ำฝน ศรีใส และพว. ชฎาพจ สุขสิริวรรณ ซึ่งจัดขึ้นด้วยรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง zoom meeting จำนวน มากกว่า 1,000 คน และทาง facebook live มากกว่า 1,600 คน