20 พฤษภาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

"ทีมวิจัยทีแพค" เข้าร่วมและเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม 2023 Taiwan International Conference on Physical Activity and Exercise Sciences

"ทีมวิจัยทีแพค" เข้าร่วมและเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม 2023 Taiwan International Conference on Physical Activity and Exercise Sciences

            วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) และ อาจารย์ ดร.ดียะฮฺ อนานตาเลีย วิดิยาสตาริ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายวิชาการนานาชาติ พร้อมด้วยนางสาววณิสรา เจริญรมย์ และนางสาวนฤมล เหมะธุลิน นักวิจัยศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 2023 Taiwan International Conference on Physical Activity and Exercise Science ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ณ International Conference Hall, Social Science and Management Building, National Chung Hsing University, Taichung, Taiwan โดยมีเครือข่ายนักวิชาการ นักวิจัย เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงาน ทั้งหมด 13 ประเทศ โดยมี 6 Keynote Speaker และ 5 Special Symposium ซึ่งอาจารย์ ดร.ดียะฮฺ อนานตาเลีย วิดิยาสตาริ ได้นำเสนอหัวข้อ Thailand's Report Card on Physical Activity for Children and Youth:What Do We Learn from the Past 6 Years? ในช่วงของ Special Symposium (I):Kids and Youth Physical Activity in Asia Region I: Post COVID 19 Current Situation and Future Challenge

  

            การประชุมฯ ครั้งนี้ นอกจากเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมด้านกิจกรรมทางกายแล้ว ยังถือเป็นการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชน รวมถึงกลุ่มวัยต่าง ๆ ของนานาประเทศในอนาคตอีกด้วย