14 มิถุนายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

ประชุมโครงการความร่วมมือ Development and validation of an application-based questionnaire for measuring physical activity in children and youth: a 14-country study across six continents.

ประชุมโครงการความร่วมมือ Development and validation of an application-based questionnaire for measuring physical activity in children and youth: a 14-country study across six continents.

       เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ เมืองอุปซอลา (Uppsala) ประเทศสวีเดน นำโดย รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และอาจารย์ ดร.ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ - อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณณัฐพร นิลวัตถา จากศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) ได้เข้าร่วมประชุมโครงการวิจัย “การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามรูปแบบแอปพลิเคชันสำหรับวัดกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชน: ศึกษาใน 14 ประเทศจาก 6 ทวีป” ได้แก่ ไทย บราซิล แคนาดา จีน โคลอมเบีย อินเดีย มาลาวี เม็กซิโก เนปาล ไนจีเรีย ปาปัวนิวกินี สเปน สวีเดน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 

    

 

       โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันระหว่างนานาประเทศเพื่อพัฒนาและประเมินคุณภาพความเที่ยงและความตรงของแบบสอบถามกิจกรรมทางกายของวัยรุ่นและเด็กทั่วโลกในรูปแบบแอปพลิเคชัน เนื่องจากในปัจจุบันยังคงขาดแบบสอบถามมาตรฐานที่จะสามารถวัดระดับการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ครอบคลุมมิติต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องพัฒนาแบบสอบถามให้ครอบคลุมบริบทวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถเปรียบเทียบการมีกิจกรรมทางกายระหว่างประเทศได้ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับผลเบื้องต้นของการดำเนินกระบวนการ Cognitive Interview ของแต่ละประเทศก่อนนำไปปรับปรุงแบบสอบถาม และเพื่อวางแผนขั้นตอนต่อไปสำหรับการดำเนินโครงการฯ