25 กรกฎาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

การหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

การหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

            เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 อาจารย์และนักศึกษาจาก The University of Hong Kong ได้มาร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย นำโดย Prof. Cindy Hui-ping SIT (Chairperson and Professor, Department of Sports Science and Physical Education) MS Chang LIU และ Mr Jia-hao SHEN (PhD Students, Department of Sports Science and Physical Education) กับคณะอาจารย์และนักวิจัยของศูนย์ทีแพค นำโดย อาจารย์ ดร. ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ - อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ดร.ปิยกฤตา แก้วพิกุล, นางสาวณัฐพร นิลวัตถา, นายณรากร วงษ์สิงห์, นายสุรศักดิ์ เพ็ญใหม่, นางสาวณัฐนรี ชูนาค -นักวิจัย ได้เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย

 

            โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และ รองศาสตราจารย์ ดร. ภูเบศร์ สมุทรจักร ได้ให้เกียรติต้อนรับร่วมด้วย

 

            การพูดคุยและเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์วิชาการด้านกิจกรรมทางกายของประเทศไทย รวมทั้งการดำเนินงานวิจัยและระเบียบวิธีการวิจัยที่ประเทศไทยดำเนินการ และที่สำคัญ ยังเป็นการหารือความร่วมมือเพื่อการทำงานด้านกิจกรรมทางกายในกลุ่มผู้พิการ ที่ประเทศไทยจะพัฒนางานวิจัยในลำดับต่อไป