16 มีนาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

ประชุมแนวทางการร่วมมือเกี่ยวกับโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กและผู้สุงอายุไทยร่วมกับ JICA ประเทศญี่ปุ่น

ประชุมแนวทางการร่วมมือเกี่ยวกับโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กและผู้สุงอายุไทยร่วมกับ JICA ประเทศญี่ปุ่น

 

            เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ได้มีการประชุมแนวทางการร่วมมือเกี่ยวกับโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กและผู้สุงอายุของประชากรไทย ซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร. ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ และคณะทำงานประกอบด้วย คุณปัญญา ชูเลิศ, คุณชุติมา อยู่สมบูรณ์, คุณดนุสรณ์ โพธารินทร์, คุณสิทธิชาติ สมตา, คุณวณิสรา เจริญรมย์, คุณสุรศักดิ์ เพ็ญใหม่, คุณณัฏฐนันท์ ศิริโกสุม, คุณวิสุตา มั่นสิงห์ และคุณสุจิตรา สุนทรารักษ์ ได้นำเสนอบทบาทหน้าที่การทำงานของศูนย์ ฯ ข้อมูลสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายของประชากรไทย และตัวอย่างแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย อาทิ โครงการ Thai-ACP โครงการโรงเรียนฉลาดเล่น (Active School) และ Thailand Report Card นอกจากนี้ยังได้นำเสนอต้นแบบการสร้างพื้นที่ที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายในประเทศไทยที่ดำเนินการโดยสถาบันอาศรมศิลป์โดยการสนับสนุนจาก สสส. อาทิ โครงการลานกีฬาพัฒน์ และ Healthy Space Forum ให้กับคณะทีมผู้เชี่ยวชาญจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) ที่นำโดย Ihara Naoto (Head of operation department, Cerezo Osaka) และคณะทำงานประกอบด้วย Taniguchi Takayuki, Takahashi Yutaro, Koiwa Kenichiro (Staff of JICA Thai office) และ Yoshida Tasuku (Staff of JICA HQ) ได้รับทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนในการหารือถึงความเป็นไปได้ในการร่วมกันส่งเสริมกีฬาและกรรมทางกายให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทย ณ ห้องประชุมสระบัว สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล