26 สิงหาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

การอบรมพนักงานสัมภาษณ์เพื่อทำความเข้าใจแบบสำรวจและการบันทึกข้อมูล โครงการสังเคราะห์กลไกต้นแบบของชุมชนและพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อผู้สูงอายุในชุมชน

การอบรมพนักงานสัมภาษณ์เพื่อทำความเข้าใจแบบสำรวจและการบันทึกข้อมูล โครงการสังเคราะห์กลไกต้นแบบของชุมชนและพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อผู้สูงอายุในชุมชน

 

            เมื่อวันที่ 25-27 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดย รศ.ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา (หัวหน้าโครงการ) รวมทั้งนางสาวอัญญารัตน์ คณะวาปี และ นางสาวนันทวัน ป้อมค่าย ได้ทำการแนะนำโครงการฯ หลักจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (IRB) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) รวมถึงกระบวนการของงานภาคสนามให้แก่พนักงานสัมภาษณ์ นอกจากนี้นายณรากร วงษ์สิงห์ ได้แนะนำการใช้แบบสอบถามบน Lime Survey และนายดนุสรณ์ โพธารินทร์ ได้ทำการอบรมการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (DATA Quality) ให้กับบริษัท ซุปเปอร์ทีม รีเสิร์ช จำกัด ณ ห้อง 323 สุพรรณิการ์ ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

 

            โดยโครงการดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมและใช้ประโยชน์เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน รวมถึงนำไปใช้เพื่อการออกแบบกลไกการบริหารจัดการของชุมชนสำหรับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุ