2 กันยายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

ทีมวิจัย SUNRiSE Thailand โดยศูนย์ทีแพค คว้ารางวัล “Efficiency Award : Efficient Completion of Data Collection” จากเวทีประชุมเครือข่าย SUNRiSE 64 ประเทศ

ทีมวิจัย SUNRiSE Thailand โดยศูนย์ทีแพค คว้ารางวัล “Efficiency Award : Efficient Completion of Data Collection” จากเวทีประชุมเครือข่าย SUNRiSE 64 ประเทศ

         เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ในการประชุมออนไลน์ “SUNRISE 2nd Annual General Meeting 2023” ทีมวิจัย SUNRiSE Thailand โดยศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา, Dr. Dyah Anantalia Widyastari และทีมวิจัย ได้รับการประกาศให้ได้รับรางวัล“Efficiency Award : Efficient Completion of Data Collection” ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้คณะวิจัยจากประเทศที่สามารถดำเนินการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาหลัก (Main Phase of The Study) ได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับประเทศอื่น ๆ ในเครือข่าย