31 สิงหาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

การประชุม SUNRISE 2nd Annual General Meeting 2023 ร่วมกับคณะผู้วิจัยจาก 64 ประเทศทั่วโลก

การประชุม SUNRISE 2nd Annual General Meeting 2023 ร่วมกับคณะผู้วิจัยจาก 64 ประเทศทั่วโลก

         เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00-21.00 น. ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) นำโดย Dr. Dyah Anantalia Widyastari, รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา พร้อมคณะวิจัยทีแพค ได้เข้าร่วมการประชุม “SUNRISE 2nd Annual General Meeting 2023”

 

         การประชุมครั้งนี้เป็นการพูดคุยกันระหว่างตัวแทนเครือข่าย SUNRISE จาก 64 ประเทศทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยน หารือด้านความร่วมมือสำหรับการทำวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งนำเสนอตัวอย่างแนวทางการดำเนินการวิจัยโครงการ “การสำรวจกิจกรรมทางกาย พฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี”

         ซึ่งทีมวิจัยของประเทศไทย สามารถเก็บข้อมูลในการศึกษาหลัก (Main phase of the study) ได้สำเร็จเป็นประเทศแรก จึงได้แลกเปลี่ยนถึงปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอ รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อเป็นตัวอย่างและกรณีศึกษาให้กับคณะผู้วิจัยจากประเทศอื่น ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน