15 กันยายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

นักวิจัย TPAK : ผู้แทนประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายในการประชุม Promoting physical activity in children through schools จัดโดยองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก (WHO SEARO)

นักวิจัย TPAK : ผู้แทนประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายในการประชุม Promoting physical activity in children through schools จัดโดยองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก (WHO SEARO)

 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นักวิจัยทีแพคร่วมนำเสนอในการประชุม Promoting physical activity in children through schools จัดโดย World Health Organization South-East Asia Region นำโดย ดร. ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายวิชาการ ประจำศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ Active School: Improving Physical Activity of Primary School Children in Thailand ซึ่งเป็นการนำเสนอการถอดบทเรียนของโครงการโรงเรียนฉลาดเล่น ในแนวคิด 4PC รวมถึงเล่าถึงประสบการณ์และอุปสรรคที่ผ่านมา อีกทั้งความต้องการการสนับสนุนในการใช้งานโมเดล 4PC และการติดตามผล ทั้งนี้มีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมจำนวน 1,200 และมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้วจำนวน 500 โรงเรียน และโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกาย การประชุมในครั้งนี้เป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เวลา 12.00-13.30 น.