15 ธันวาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

ทีแพค-ร่วมนำเสนอผลงานในงานมหกรรม Play Day ครั้งที่ 5 “เล่าไป เล่นไป”

ทีแพค-ร่วมนำเสนอผลงานในงานมหกรรม Play Day ครั้งที่ 5 “เล่าไป เล่นไป”

  

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 คณะนักวิจัยศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำผลงานจากโครงการโรงเรียนฉลาดเล่น คู่มือเล่นกลางโรค คู่มือเลี้ยงลูก 6-12 ปี ให้พัฒนาการดีรอบด้านด้วยสามเหลี่ยมสมดุล และคู่มือส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กฯ ไปจัดแสดงและแจกจ่ายในงานมหกรรม Play Day ครั้งที่ 5 “เล่าไป เล่นไป” ซึ่งได้รับเกียติจาก นางจิตรา หมีทอง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ณ อุทยานมกุฏรมยสราญ จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน