31 มกราคม 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

คณะวิจัยศูนย์ทีแพค ร่วมกับกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย สสจ. อุบลราชธานี และศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมมือจัดการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 


        เมื่อวันที่ 28-31 มกราคม 2567 คณะวิจัยศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) ร่วมกับกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมมือจัดการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด ทดสอบประสิทธิผลของชุดบริการ รวมถึงแนวปฏิบัติส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด (PA Pregnant and Postpartum Woman Guideline) ให้กับพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายนิพนธ์ กุลนิตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมบุษราคัม ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

       ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของเครื่องมือต่าง ๆ ทั้งที่เป็นชุดบริการ รวมถึงแนวปฏิบัติส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด โดยผู้เข้าร่วมได้รับฟังการบรรยายถึงความสำคัญ การให้ความรู้ และการแนะนำการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด ประกอบด้วย การประเมินการมีกิจกรรมทางกาย การประเมินความเสี่ยง การให้ความรู้ แนวทางการกำหนดเป้าหมายในการมีกิจกรรมทางกายระหว่างตั้งครรภ์ไปจนถึงหลังคลอด และโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับหญิงตั้งครรภ์ในแต่ละไตรมาส รวมถึงการนำเครื่องมือดังกล่าวไปให้บริการจริงกับหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ ณ คลินิกบริการอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนขยายผลดำเนินงานในคลินิกฝากครรภ์ทั่วประเทศ นอกจากนี้ คณะวิจัยได้จัดประชุมอภิปราย และสรุปบทเรียนการทดสอบเครื่องมือแนวปฏิบัติส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด ร่วมกับพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรสาธารณสุข เพื่อเป็นข้อเรียนรู้สำหรับการพัฒนาเครื่องมือฯ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น