2 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์ทีแพค สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะวิจัย ได้เข้าพบปะ ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารือแนวทางการจัดทำความร่วมมือในบทบาทการเป็นผู้สนับสนุน และเชื่อมประสานการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

     


 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะวิจัย ได้เข้าพบปะ นายสำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารือแนวทางการจัดทำความร่วมมือในบทบาทการเป็นผู้สนับสนุน และเชื่อมประสานการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การส่งเสริมพัฒนาการ และการส่งเสริมระดับสติปัญญาของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมถึงนำข้อมูลเชิงสถานการณ์สู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย