1 มีนาคม 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

การประชุมบันทึกความข้อตกลงเพื่อดำเนินงานนโยบายและมาตรการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเชิงสถานการณ์และพฤติกรรมด้านการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย

 

     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ และคณะนักวิจัย ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเชิงสถานการณ์และพฤติกรรมด้านการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย” ณ ห้องประชุมโรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงดังกล่าวฯ

 

       โครงการนี้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อยกระดับสติปัญญา พัฒนาการ และการเจริญเติบโตของเด็กไทยสู่เป้าหมายพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมพัฒนาการที่สมวัยของเด็กปฐมวัยไทยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึ่งช่วงปฐมวัยเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของการพัฒนาสมอง เด็กควรได้รับการกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม ผ่านกิจกรรมการเล่นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เล่น เล่านิทาน ร้องเพลง วาดรูป ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนช่วยพัฒนาทักษะทางสมอง EF ของเด็ก เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัยและสร้างพื้นฐานที่ดีสำหรับอนาคตของเด็ก

       โดยการบันทึกข้อตกลงนี้เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในประเทศไทยโดยใช้หลักการมาตรฐานสากล รวมถึงสร้างกลไกการติดตามเฝ้าระวัง และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนำไปสู่การจัดทำนโยบายและมาตรการที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัยไทยให้มีพัฒนาการสมวัย เติบโตเป็นเด็กที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป