1 มีนาคม 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

ทีแพค ม.มหิดล - สสส. นำร่องเมืองอุบลฯ ผลักดันความร่วมมือ สร้างพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยให้เติบโตสมวัยด้วยกิจกรรมทางกาย ภายใต้การใช้แนวคิด “PA มา PA(พา) เด็กน้อยม่วน”

       กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ ในโครงการพัฒนาฐานข้อมูลเชิงสถานการณ์และพฤติกรรมด้านการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย

       โครงการนี้มุ่งเน้นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและเยาวชน (พ.ศ.2566-2573) สู่เป้าหมายการส่งเสริมพัฒนาการที่สมวัยของเด็กปฐมวัยไทยผ่านการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ เพื่อยกระดับสติปัญญา พัฒนาการ และการเจริญเติบโตของเด็กไทยแบบครบองค์รวม โดยมุ่งหวังสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และสมาชิกในชุมชน ร่วมกันสร้างและสนับสนุนพื้นที่สุขภาวะที่เอื้ออำนวยต่อการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอสู่การมีพัฒนาการที่สมวัยของเด็กปฐมวัยไทย

 

       จังหวัดอุบลราชธานีได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนโครงการนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สุขภาวะต้นแบบการส่งเสริมพัฒนาการที่สมวัยผ่านการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ภายใต้กลยุทธ์ “PA มา PA(พา) เด็กน้อยม่วน” สำหรับการเคลื่อนงานสู่ระดับปฏิบัติในจังหวัดอุบลราชธานี และขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศต่อไป

       การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทย วางรากฐานสำคัญของประเทศ และสร้างอนาคตที่สดใสสำหรับเด็กไทยต่อไป ร่วมสร้างอนาคตที่สดใสให้เด็กไทย ด้วยการพาเด็กเล่นเพิ่มกิจกรรมทางกายไปด้วยกัน!!