26 มีนาคม 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

ทีแพคเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge: CCC

ทีแพคเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge: CCC

        เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) โดย นายดนุสรณ์ โพธารินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาฐานข้อมูลและการพยากรณ์, นายสุรศักดิ์ เพ็ญใหม่ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารผลผลิตทางความคิด และนางสาวนฤมล เหมะธุลิน ได้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ณ ห้องประชุมราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

 

        การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนจากการใช้งานแอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge: CCC โดยมีนายมงคล วิมลรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุม

        โดยภายในงานมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนโครงการ CCC โดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร และนายจิรพันธ์ สุคัมภีรานนท์ นำคุยในเวทีสนทนากลุ่ม พร้อมด้วยความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนชั้นนำ อาทิ Samsung, The Mall, Major มหาจักร, เวลโล คอนเนคท์, Avarin, AIIZ และ DragCura ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้ จะถูกนำไปวิเคราะห์และกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้โครงการ CCC มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ใช้งาน และส่งเสริมให้เกิดการมีกิจกรรมทางกายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป