2 เมษายน 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย

       

         เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ทีแพคฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายวิชาการ,รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค), นายปัญญา ชูเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา,นายดนุสรณ์ โพธารินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาฐานข้อมูลและการพยากรณ์ และคณะวิจัยศูนย์ทีแพค จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการศึกษาสถานการณ์ ระดับ และแบบแผนการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่าย ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนำร่องจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อผลักดันสร้างพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยให้เติบโตสมวัยด้วยกิจกรรมทางกาย

  

         การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อชี้แจงเป้าหมายการทำงาน และประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัย เพื่อศึกษาสถานการณ์ ระดับ และแบบแผนการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมของเด็กปฐมวัยต่อไป โดยมี นายแพทยธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายสำเสียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้มอบแนวทางการดำเนินงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่อง 9 แห่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ เทศบาลเมืองแจระแม เทศบาลเมืองเดชอุดม เทศบาลตำบลขามใหญ่ เทศบาลตำบลบัวงาม เทศบาลตำบลกุดประทาย องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ องค์การบริการส่วนตำบลม่วงใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ องค์การบริการส่วนตำบลโดมประดิษฐ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวกว่า 51 คน เพื่อประสานความร่วมมือผลักดันให้เกิดพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมพัฒนาการอย่างถูกต้อง และเหมาะสมด้วยการมีกิจกรรมทางกาย