24 เมษายน 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

Bigdata-TPAK อบรมการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรม SPSS

Bigdata-TPAK อบรมการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรม SPSS

  

กลุ่มงานพัฒนาฐานข้อมูลและการพยากรณ์ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) จัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS ให้แก่บุคลากรสถาบันฯ ภาคีเครือข่ายและผู้ที่สนใจ ในระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (316) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย นายดนุสรณ์ โพธารินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาฐานข้อมูลและการพยากรณ์ พร้อมด้วย นายสิทธิชาติ สมตา และนางสาวนฤมล เหมะธุลิน เป็นวิทยากรหลักในการอบรม

 

การอบรมครั้งนี้เป็นการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความสำคัญของการจัดการข้อมูล การทำความรู้จักประเภทของข้อมูลก่อนทำการวิเคราะห์ รวมถึงการจัดการข้อมูลเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั้งเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอ้างอิงในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านการใช้โปรแกรม SPSS ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากฝ่ายงานต่าง ๆ ของสถาบันฯ ภาคีเครือข่ายและผู้ที่สนใจ จำนวนทั้งสิ้น 29 ท่าน