17 พฤษภาคม 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

ทีแพคประชุมนำเสนอรายงานสรุปผลการพัฒนาตัวชี้วัดและตัวแบบ Thailand’s Sport and Exercise Behavior Dashboard

ทีแพคประชุมนำเสนอรายงานสรุปผลการพัฒนาตัวชี้วัดและตัวแบบ Thailand’s Sport and Exercise Behavior Dashboard

       เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผู้อำนวยการศูนย์ทีแพค และกลุ่มงานพัฒนาฐานข้อมูลและการพยากรณ์ ประกอบด้วยนายดนุสรณ์ โพธารินทร์ หัวหน้ากลุ่มงาน และนางสาวนฤมล เหมะธุลิน ได้นำเสนอรายงานสรุปผลการพัฒนาตัวชี้วัดและตัวแบบ Thailand’s Sport and Exercise Behavior Dashboard ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งแดชบอร์ดดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของแพลตฟอร์ม Calories Credit Challenge : CCC และฐานข้อมูลที่ได้จากภาคีเครือข่ายทางสุขภาพของประเทศไทย เพื่อการส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และกิจกรรมทางกายของประชาชนไทย

  

       การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสรุปผลการพัฒนาตัวชี้วัดและส่งมอบระบบแดชบอร์ดข้อมูลการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน : Thailand’s Sport and Exercise Behavior Dashboard อันจะเป็นฐานข้อมูลกลางเชื่อมโยงสำหรับทุกหน่วยงานและประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยมี นางบงกชรัตน์ โมลี ผู้อำนวยการกองนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ความคิดเห็น และเป็นกรรมการในการตรวจรับการส่งมอบระบบแดชบอร์ดในครั้งนี้