29 พฤษภาคม 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

Bigdata-TPAK ร่วมกับ 2 โครงการหลัก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Bigdata-TPAK ร่วมกับ 2 โครงการหลัก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

       กลุ่มงานพัฒนาฐานข้อมูลและการพยากรณ์ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) นำโดย นายดนุสรณ์ โพธารินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาฐานข้อมูลและการพยากรณ์ และ นางสาวนฤมล เหมะธุลิน เป็นวิทยากรหลักในการอบรม ร่วมกับ รศ. ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ หัวหน้าโครงการศึกษาสถานการณ์และพัฒนาหลักสูตรคู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและจัดการความรุนแรงบนฐานเพศในที่ทำงานภาคเอกชน และโครงการศึกษาสถานการณ์การรังแกในเยาวชนไทยและการพัฒนาโปรแกรมออนไลน์เพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งทางจิตใจของเยาวชนและป้องกันปัญหาการรังแกในโรงเรียน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รศ. ดร.อารี จำปากลาย และ คณะวิจัยในโครงการดังกล่าว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน LimeSurvey ในการพัฒนาแบบสอบถามออนไลน์” ให้แก่บุคลากรสถาบันฯ ภาคีเครือข่ายและผู้ที่สนใจ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องราชพฤษ์ (322) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

       การอบรมครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน LimeSurvey เบื้องต้น รวมถึงทำความรู้จักโครงสร้างและคำสั่งการสร้างแบบสำรวจ ตัวอย่างในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และการใช้ระบบ LimeSurvey ในการเก็บข้อมูลออฟไลน์ การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากฝ่ายงานต่าง ๆ ของสถาบันฯ ภาคีเครือข่ายและผู้ที่สนใจ จำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน