3 มิถุนายน 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

ทีแพค ร่วมกับ สสส. ม.มหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนต้นแบบ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนแบบองค์รวม (Whole-of-School Approach to Physical Activity: WoSPA) กับ 12 โรงเรียนต้นแบบ นำร่องการดำเนินงานเพิ่มกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กนัก

       

       ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนต้นแบบ “WoSPA ประถมศึกษารุ่นที่ 1” เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนแบบองค์รวม (WoSPA) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ห้อง MAGIC 2 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) พร้อมกับคณะนักวิจัย ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและเยาวชนไทย ตามแนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนแบบองค์รวม (Whole-of-School Approach to Physical Activity: WoSPA)

  

       การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนต้นแบบสามารถออกแบบและวางแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายแบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม ครอบคลุมการกำหนดนโยบาย การสร้างโอกาสกิจกรรมทางกายในช่วงเวลาต่าง ๆ การจัดพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรม การส่งเสริมพลศึกษาที่มีคุณภาพ และกิจกรรมสำหรับกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้โรงเรียนต้นแบบดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล โดยใช้แนวคิดหลักตามข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนแบบองค์รวม (Whole-of-school approach to Physical Activity) ขององค์การอนามัยโลก ที่ได้จัดทำไว้ในเครื่องมือการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน (Promoting physical activity through schools: a toolkit) อันจะมีส่วนช่วยจัดการกับปัญหาการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งสูง ขาดกิจกรรมทางกาย ลดความชุกและอุบัติการณ์โรคอ้วนในเด็ก

  

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนแบบองค์รวม จากภาคีเครือข่ายภาคนโยบายและภาคส่วนของโรงเรียน ร่วมเสวนาเพื่อชี้ให้โรงเรียนเห็นทิศทางการดำเนินงานที่เป็นไปได้และนำแนวคิดไปใช้จริงได้ในโรงเรียน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูกลุ่มสาระวิชา และครูพลศึกษา โดยภายใต้ขอบเขตของคำว่า “องค์รวม” นี้ ได้ประยุกต์และพัฒนาแนวคิดที่จำเป็นต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ตลอดจนให้มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยใน 8 มิติ ที่สำคัญ เพื่อการดำเนินงานในโรงเรียน และการเคลื่อนงานกับโรงเรียนต้นแบบในระดับชั้นประถมศึกษาเป็นรุ่นที่ 1 จำนวน 12 โรงเรียน

  

       12 โรงเรียนต้นแบบ WoSPA ประถมศึกษารุ่นที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) จังหวัดพิษณุโลก, โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก จังหวัดพิษณุโลก, โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์, โรงเรียนวัดฤทธิ์ (คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) จังหวัดสุโขทัย, โรงเรียนปิยมิตรวิทยา จังหวัดพะเยา, โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) จังหวัดสระบุรี, โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง จังหวัดสุรินทร์, โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ, โรงเรียนบ้านหนองประดู่ จังหวัดกาญจนบุรี,โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา จังหวัดนครพนม และ โรงเรียนวัดไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งทั้ง 12 โรงเรียนดังกล่าว เป็นตัวแทนระดับประเทศจากทุกภูมิภาคของไทย นำร่องการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและเยาวชน (พ.ศ. 2566-2573) โดยมีตัวแทนจากโรงเรียนทั้งหมด 60 ท่าน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้