หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้
ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย

ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
ทดสอบ

งานวิจัยพฤติกรรมและปรากฏการณ์สังคม

ณรากร วงษ์สิงห์
วณิสรา เจริญรมย์
คมกฤช ตะเพียนทอง

งานวิจัยและพัฒนา

ปัญญา ชูเลิศ
นันทวัน ป้อมค่าย
อภิชาติ แสงสว่าง

งานวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบาย

กรกนก พงษ์ประดิษฐ์
อับดุล อุ่นอําไพ
รุ่งรัตน์ พละไกร

งานพัฒนาฐานข้อมูลและการพยากรณ์

ดนุสรณ์ โพธารินทร์
CV
นฤมล เหมะธุลิน

งานพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

ดร.ดียะฮฺ อนานตาเลีย วิดิยาสตาริ
สโรชา เกสโร

งานสื่อสารผลผลิตทางความคิด

ณัฐพร นิลวัตถา
สุรศักดิ์ เพ็ญใหม่
ณัฏฐนันท์ ศิริโกสุม

งานบริหารและสนับสนุน

ชุติมา อยู่สมบูรณ์
วิสุตา มั่นสิงห์