ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้
ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา

งานวิจัยพฤติกรรมและปรากฏการณ์สังคม

ณรากร วงษ์สิงห์
วณิสรา เจริญรมย์
คมกฤช ตะเพียนทอง

งานวิจัยและพัฒนา

ปัญญา ชูเลิศ
นันทวัน ป้อมค่าย
อภิชาติ แสงสว่าง

งานวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบาย

รุ่งรัตน์ พละไกร
กรกนก พงษ์ประดิษฐ์
อับดุล อุ่นอําไพ
อัญญารัตน์ คณะวาปี

งานพัฒนาฐานข้อมูลและการพยากรณ์

ดนุสรณ์ โพธารินทร์
นฤมล เหมะธุลิน
สิทธิชาติ สมตา

งานพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

ดร. ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ

งานสื่อสารผลผลิตทางความคิด

ณัฐพร นิลวัตถา
สุรศักดิ์ เพ็ญใหม่
ณัฏฐนันท์ ศิริโกสุม

งานบริหารและสนับสนุน

ชุติมา อยู่สมบูรณ์
วิสุตา มั่นสิงห์