ระดับการมีกิจกรรมทางกายของประชากรไทย ปี 2562

74.6%

Highlights

ประกาศ