ในหนึ่งวันคุณใช้เวลาไปกับอะไรบ้าง

ค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงการใช้เวลาหนึ่งวันของประชากรไทย
จำแนกตามมิติทางสุขภาวะ และกิจกรรมทางกาย ปี 2562
1.22 7.42 2.37 12.19
บทความงานวิจัย บทความงานวิจัย
บทความชวนอ่าน บทความชวนอ่าน
บทความสั้น บทความสั้น
ชุดความรู้/เครื่องมือ ชุดความรู้/เครื่องมือ
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์
อินโฟกราฟฟิก อินโฟกราฟฟิก
วีดีโอ วีดีโอ
กิจกรรมทางกาย
พฤติกรรมเนือยนิ่ง
พฤติกรรมหน้าจอ
นอนหลับ

ร้อยละการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของประชากรวัยเด็ก ระหว่างปี 2555-2563

แบบประเมินตนเอง

(Selfe Assessment)
การประเมินตนเองด้านกิจกรรมทางกาย และสุขภาวะประกอบด้วยการประเมิน 3 ส่วน ดังนี้

1) การประเมินด้านกิจกรรมทางกาย (Physical Activity; PA)

2) การประเมินพฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary Behavior; SB)

3) การประเมินพฤติกรรมหน้าจอ (Screen Time; ST)

เข้าสู่แบบประเมิน

ภาคีเครือข่าย


บทความเพื่อนภาคี

ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์

(Data for Analysis)

ชุดข้อมูลทางสถิติที่สำคัญ เช่น สถานการณ์ด้านกิจกรรมทางกาย พฤติกรรมเนือยนิ่ง และข้อมูลประเด็นพฤติกรรมสุขภาวะอื่น ๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการข้อมูลสามารถเรียกดูข้อมูลสถิติ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยแสดงผลในรูปแบบ

Dashboard by Project

ผู้ใช้บริการสามารถเลือกการแสดงผลข้อมูลสถิติด้วยตนเอง เช่น เลือกเงื่อนไขการแสดงข้อมูล (ปีข้อมูล หรือรายการข้อมูลย่อย) จัดเรียงลำดับข้อมูล ฯลฯ โดยสามารถบันทึก Dashboard/Output และสามารถขอใช้ข้อมูลและดาวน์โหลดข้อมูลดิบ (Raw Data) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

บทความ

Column