ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้
ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา

งานวิจัยพฤติกรรมและปรากฏการณ์สังคม

ณรากร วงษ์สิงห์
วณิสรา เจริญรมย์
ณัฐนรี ชูนาค
ชาตินัย หวานวาจา

งานวิจัยและพัฒนา

ปัญญา ชูเลิศ
นันทวัน ป้อมค่าย
อภิชาติ แสงสว่าง
สตรีรัตน์ กองจันทร์

งานวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบาย

ณัฐพร นิลวัตถา
รุ่งรัตน์ พละไกร
อัญญารัตน์ คณะวาปี
รัตนา ด้วยดี
พนิตชญา ลิ้มศิริ

งานพัฒนาฐานข้อมูลและการพยากรณ์

ดนุสรณ์ โพธารินทร์
นฤมล เหมะธุลิน
สิทธิชาติ สมตา

งานพัฒนาเครือข่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ
ดร. ปิยกฤตา แก้วพิกุล

งานสื่อสารผลผลิตทางความคิด

สุรศักดิ์ เพ็ญใหม่
ณัฏฐนันท์ ศิริโกสุม
กฤษณ อร่ามศรี
นิธิพัฒน์ ประสาทกุล

งานบริหารและสนับสนุน

ชุติมา อยู่สมบูรณ์
วิสุตา มั่นสิงห์
สุจิตรา สุนทรารักษ์