2565

2564

2563

2562

2559-2563

ต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรทางกาย โรงเรียนฉลาดเล่น: Active School

รายละเอียด

โครงการ “โรงเรียนฉลาดเล่น” (Active School) เป็นโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย มหิดล สำนักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 17 โรงเรียน เป้าหมายหลักของโครงการวิจัย คือ การพัฒนาแนวทางการขยายผลต้นแบบการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของนักเรียนผ่านกระบวนการกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน เพื่อให้เกิดรูปแบบของการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนฉลาดเล่น (Active School) ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย สามารถนำไปใช้เพื่อการขยายผลของการดำเนินงานในระดับประเทศต่อไป


แบบตรวจสอบรายการ (Check list) พื้นที่สุขภาวะและสิ่งแวดล้อม (Built Environment Check List) ในโครงการพื้นที่ต้นแบบการสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ

รายละเอียด

การพัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านการมีกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกายและเล่นกีฬา รวมถึงพฤติกรรมทางสุขภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของแบบสอบถาม โดยใช้ครื่องมือวัดระดับการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอขององค์การอนามัยโลก มาใช้เป็นส่วนข้อคำถามหลักสำหรับเก็บข้อมูลระดับการมีกิจกรรมทางกาย หรือ Global Physical Activity Questionnaire Version II (GPAQ V.2) และเพิ่มข้อคำถามด้านการรับรู้ ผลกระทบ และการปรับตัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมีการทดสอบระดับความเชื่อมั่นและความแม่นตรงของแบบสอบถามก่อนนำ มาใช้ในโครงการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย: ประชากรไทยทุกช่วงวัย


เครื่องมือวัดกิจกรรมทางกายช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย ปี 2563

รายละเอียด

การพัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านการมีกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกายและเล่นกีฬา รวมถึงพฤติกรรมทางสุขภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของแบบสอบถาม โดยใช้ครื่องมือวัดระดับการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอขององค์การอนามัยโลก มาใช้เป็นส่วนข้อคำถามหลักสำหรับเก็บข้อมูลระดับการมีกิจกรรมทางกาย หรือ Global Physical Activity Questionnaire Version II (GPAQ V.2) และเพิ่มข้อคำถามด้านการรับรู้ ผลกระทบ และการปรับตัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมีการทดสอบระดับความเชื่อมั่นและความแม่นตรงของแบบสอบถามก่อนนำ มาใช้ในโครงการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย: ประชากรไทยทุกช่วงวัย


2559-2562

2555-2562

2565

2564

2563

แบบตรวจสอบรายการ (Check list)สำหรับการประเมินความปลอดภัยในการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อมวลชน

รายละเอียด

การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการ (Check list) เป็นการประยุกต์ข้อมูลจาก 3 ชุด คือ 1) มาตรการจัดแข่งขันวิ่ง New normal 2) คู่มือจัดการแข่งขันวิ่งและมาตรการจัดแข่งขันภายใต้การแพรร่ ะบาด COVID-19 และ 3) รายการตรวจสอบการบรรเทาความเสี่ยงในการรวมตัวของคนหมู่มากสำหรับสถานการณ์ของโรค COVID-19: ภาคผนวกสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา (WHO) นำมาสู่การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการ (Check list) สำหรับกีฬามวลชน 2 ชุด คือ 1) แบบสำรวจความคิดเห็นจากประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมการจำลองมาตรการจัดกิจกรรมวิ่งแบบ New Normal ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และ 2) แบบประเมินตรวจสอบรายการ (Check list) มาตรการจัดแข่งขันวิ่งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลุ่มเป้าหมาย: ผู้จัดกีฬาและมหกรรมมวลชนเพื่อสุขภาพ


เครื่องมือการสำรวจมาตรการการจัดงานวิ่งตามคู่มือ และ WHO ภายหลังการแพร่ระบาดโควดิ -19

รายละเอียด

การพัฒนาเครื่องมือการสำรวจในรูปแบบของแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต โดยแบบสัมภาษณ์จะเป็นการสอบถามความคิดเห็นกับนักวิ่ง ผู้ชม/ผุ้ติดตาม และทีมงาน (Staff) เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมการจำลองมาตรการจัดกิจกรรมวิ่งแบบ New Normal ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และแบบสังเกตจะเป็นการประเมินความเหมาะสมของการจำลองมาตรการจัดกิจกรรมวิ่งแบบ New Normal ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non- Participant Observation) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)


ระบบการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน สำหรับเครือข่ายโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนฉลาดเล่น: Active School

รายละเอียด

เป็นระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ที่จะช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเข้าร่วมในโครงการโรงเรียนฉลาดเล่นสามารถรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และเป็นพื้นที่ในการแบ่งปันข้อมูกิจกรรม หรือนโยบายการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่น่าสนใจระหว่างโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่าย โดยการเข้าใช้งานระบบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตได้ตลอดเวลา กลุ่มเป้าหมาย: ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ รวมถึงนักวิจัย นักชาการ หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง


ระบบการอบรมแบบออนไลน์ สำหรับครูแกนนำที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนฉลาดเล่น : Active School

รายละเอียด

การพัฒนาหลักสูตรการอบรมครูแกนนำโรงเรียนฉลาดเล่น จากเดิมที่ต้องจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเต็มรูปแบบอย่างน้อย 3 - 5 วัน เป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ที่ครูสามารถเข้าอบรมและสะสมชั่วโมงการอบรมได้ตามความสะดวก โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเข้าร่วมอบรม โดยภายในระบบจะมีช่องทางสำหรับการส่งรายงาน ผลงานและการประเมินผล กลุ่มเป้าหมาย: คุณครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนฉลาดเล่น https://tpak.or.th/th/article/203


ระบบการอบรมแบบออนไลน์ สำหรับครูแกนนำที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนฉลาดเล่น : Active School

รายละเอียด

การพัฒนาหลักสูตรการอบรมครูแกนนำโรงเรียนฉลาดเล่น จากเดิมที่ต้องจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเต็มรูปแบบอย่างน้อย 3 - 5 วัน เป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ที่ครูสามารถเข้าอบรมและสะสมชั่วโมงการอบรมได้ตามความสะดวก โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเข้าร่วมอบรม โดยภายในระบบจะมีช่องทางสำหรับการส่งรายงาน ผลงานและการประเมินผล กลุ่มเป้าหมาย: คุณครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนฉลาดเล่น


เครื่องมือในการวิเคราะห์สถานะการดำเนินงานเชิงนโยบายในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

รายละเอียด

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษากรอบในการดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของ GAPPA และค้นคว้าเพื่อหาแนวทางปฏิบัติ กฎ ข้อบังคับการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับสากล เพื่อนำมาวิเคราะห์ตามกรอบการประเมิน CAPPA และสรุปแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พร้อมทั้งค้นหาช่องว่างของความรู้ในการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย: ประชากรทุกกลุ่มวัย


2562

2559-2563

2559-2562

2555-2562

2565

2564

2563

Website TPAK และ TPAK Big data

รายละเอียด

ใช้ในการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ และผลผลิตทางวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมของศูนย์รวมถึงภาคีเครือข่ายศูนย์ ตลอดจนมีความเชื่อมโยงกับแหล่งฐานข้อมูล TPAK Big Data เพื่อการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการสื่อสารสาธารณะ และการสื่อสารทางนโยบายที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชากรไทย เพื่อการมีสุขภาวะองค์รวมที่อ้างอิงข้อมูล และองค์ความรู้จากการวิจัยทางด้านกิจกรรมทางกายในมิตทิ างประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย: นักวิชาการ ภาคี เครือข่าย และประชาชนทั่วไป ที่สนใจองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย


Facebook Fan Page ในชื่อ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย – TPAK

รายละเอียด

Facebook Fan Page เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการนำเสนอข้อมลู ข่าวสาร องค์ความรู้ และผลผลิตของศูนย์ ที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารสาธารณะ และการสื่อสารทางนโยบายที่จำเป็นต่อการสนับสนุนกการขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชากรไทย กลุ่มเป้าหมาย: นักวิชาการ ภาคี เครือข่าย และประชาชนทั่วไป ที่สนใจองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย


Dashboard โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย ปี 2563 ด้วยโปรแกรม Power BI

รายละเอียด

โดยการนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย ปี 2563 มาวิเคราะห์ และนำสนอผลข้อมูลในลกั ษณะการนำเสนอภาพข้อมูล (Data Visualization) ในรูปแบบ Dashboard กลุ่มเป้าหมาย: นักวิจัยภายในศูนย์ นักวิชาการ และผู้ที่สนใจใช้ข้อมูล


เครื่องมือสำรวจพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมสุขภาพของประชากรไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ด้วย Lime Survey

รายละเอียด

เป็นการจัดทำแบบสอบถามบน platform ออนไลน์บนเว็บไซต์ Lime Survey ในการสำรวจพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมสุขภาพของประชากรไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กลุ่มเป้าหมาย: พนักงานเก็บข้อมูลออนไลน์ของศูนย์ประชากรทุกกลุ่มวัย


เครื่องมือสำรวจข้อมูลในโครงการการสำรวจความคิดเห็นจากประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมการจำลองมาตรการจัดกิจกรรมว่งิ แบบ New Normal ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 Thai Health Day Run 2020 ด้วย Quicktionnaire

รายละเอียด

เป็นการจัดทำแบบสอบถามบน platform ออนไลน์ Quicktionnaire ในโครงการการสำรวจความคิดเห็นจากประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมการจำลองมาตรการจดั กิจกรรมวิ่งแบบ New Normal ภายใตส้ ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 Thai Health Day Run 2020 กลุ่มเป้าหมาย: พนักงานเก็บข้อมูลออนไลน์ของศูนย ์ประชากรทุกกลุ่มวัย


2562

2559-2563

2559-2562

2555-2562

2565

2564

2563

หนังสือ: Regenerating Physical Activity in Thailand after COVID-19 Pandemic: ฟื้นกิจกรรมทางกายในประเทศไทยหลังวิกฤติโควิด -19

รายละเอียด

ภายใต้สถานการณ์ของประเทศที่ต้องการองค์ความรู้ในนเชิงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จากปรากฏการณ์ดังกล่าวถือเป็นสิ่งใหม่และต้องการการศึกษาอย่างเหมาะสมและทันท่วงที เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายต้นแบบและแนวทางในการดำเนินนโยบายกับประชากรกลุ่มต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้เป็นไปอย่างรอบด้าน สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมสุขภาวะของประชากรได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของสถานการณ์ ทีแพคจึงได้ทำการศึกษาพฤติกรรมของบุคคล กลุ่มบุคคล เพื่อผลิตผลงานทางวิชาการที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานเชิงนโยบาย การนำไปสู่การปฏิบัติ และขยายผล ผ่านหนังสือนี้ กลุ่มเป้าหมาย: ประชากรไทยทุกช่วงวัย


บทความตีพิมพ์วิชาการเรื่อง The effects of the COVID-19 pandemic on the physical activity of the Thai population: Evidence from Thailand’s Surveillance on Physical Activity 2020

รายละเอียด

จากชุดข้อมูลการเฝ้าระวังงติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประเทศไทย (SPA) ปี 2019 และปี 2020ได้ถูกใช้เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีกิจกรรมทางกายของประชากรไทยอายุ 18-64 ปี ในช่วงก่อนและระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควดิ -19 โดยกลุ่มตัวอย่างในการิเคราะห์ คือ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 4,460 คน จาก SPA ปี 2019 และกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 4,482 คน จาก SPA ปี 2020 โดยใช้แบบสอบถามกิจกรรมทางกายระดับสากล version 2.0 (Global Physical Activity Questionnaires, version 2.0) เพื่อใช้วัดการมีกิจกรรมทางกายในทั้งสองช่วงเวลา กลุ่มเป้าหมาย: นักวิชาการ ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเรื่องกิจกรรมทางกายในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


บทความตีพิมพ์วิชาการเรื่อง ‘Does the community use the built environment?’ Assessing the utilization of healthy space model in bridging physical activity inequalities for the Thai population

รายละเอียด

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความไม่เท่าเทียมกันของการใช้ประโยชน์พื้นที่สุขภาวะที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทยในรูปแบบและพื้นที่ที่แตกต่างกันโดยใช้การวิจัยแบบ ฉพนหห ด้วยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในชุมชนจำนวน 2,046 คน ผลการศึกษาพบว่า คนที่อาศัยอยู่ใกล้กับสถานที่ออกกำลังกาย (Sports complex) จะเข้ามาใช้พื้นที่สุขภาวะมากถึง ร้อยละ 48 ผลการทดสอบความแตกต่างของระดับการมีกิจกรรทางกายที่เพียงพอของกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ใกล้สถานที่ออกกำลังกาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้าไปใชพื้นที่สุขภาวะจะมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอสูงกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยเข้าไปใช้บริการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t=6.387***) โดยข้อสรุปสำคัญของการศึกษานี้คือ การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะช่วยขจัดความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคมได้ แต่ไม่สามารถขจัดความไม่เท่าเทียมทางอายุและความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่สุขภาวะได้ กลุ่มเป้าหมาย: นักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย


บทความวิชาการเรื่อง ความสัมพันธ์ของการแกล้งและการถูกแกล้งในเด็กวัยประถมกับความรู้สึกผูกพันธ์ต่อโรงเรียน

รายละเอียด

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความสัมพันธ์ของการแกล้ง และการถูกแกล้งในเด็กประถมวัย กับความรู้ผูกพันธ์ที่มีต่อโรงเรียน โดยใช้การวิจัยแบบ Cross-sectional survey โดยวิธีการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างประมาณ 8,500 คน จากโครงการพัฒนาตัวชี้วัด และฐานข้อมูล เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาวะของเด็กและเยาวชนไทยในโรงเรียน โดยผลของการศึกษานี้จะทำให้ทราบถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา/ลดการแกล้งของเด็กภายในโรงเรียนด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย: เด็กวัยประถม (อายุ 6 – 12 ปี)


ตีพิมพ์บทความวิชาการเรื่อง การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนด้วยแนวคิด 4PC

รายละเอียด

การขาดกิจกรรมทางกายในกลุ่มเด็กเป็นปัญหาที่หลายประเทศกำลังเผชิญ แนวทางแก้ไขปัญหาในประเทศไทยคือ การพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงรียนโดยจัดทำเป็นโครงการวิจัยแบบกึ่งการทดลอง (Quasi-experimental study with Cases-Control group design) เพื่อหากระบวนการที่เหมาะสมกับบริบทไทย โดยผลจากการติดตามข้อมูลนักเรียนคนเดิมที่อยู่ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 3 ปี พบว่า แนวคิดที่ใช้ในโครงการวิจัย หรือ แนวคดิ 4PC ซงึ่ มีองคป์ ระกอบที่สำคัญ 5 ส่วนในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนใหมี้ประสิทธิผล ได้แก่ 1) Active Policy หรือการกำหนดนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน 2) Active Program หรือโปรแกรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายระหว่างวัน 3) Active Place หรือการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะที่เอื้อต่อกิจกรรมทางกายและปลอดภัยในโรงเรียน 4) Active People หรือการมีส่วนรว่ มของบุคลากรภายในโรงเรียน และ 5) Active Classroom หรือการจัดการเรียนรู้บบ Active Learning ที่ส่งเสริมให้กับนักเรียนได้เคลื่อนไหวร่างกายในห้องเรียน กลุ่มเป้าหมาย: นักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง


2562

2559-2563

2559-2562

2555-2562

2565

2564

2563

รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ ปี 2562

รายละเอียด

การประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการสร้างเสริมวิถีชีวิตสสุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ ในช่วงก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างการดำเนินการ และดำเนินการแล้วเสร็จ ในเชิงผลผลิต ผลกระทบและผลลัพธ์ตามกรอบแนวคิด RE-AIM และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของชุมชนไปสู่ชุมชนที่สร้างเสริมวิถีสุขภาวะ ตลอดจนการถอดบทเรียนการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะทำให้ได้ข้อเสนอและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาแผนงาน/โครงการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชน การเคหะแห่งชาติ กลุ่มเป้าหมาย: ชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะการเคหะแห่งชาติ จำนวน 21 พื้นที่ พื้นที่เดิมจำนวน 4 ชุมชน และพื้นที่ใหม่จำนวน 17 ชุมชน


รายงานโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย ปี 2563 รอบที่ 1 (การสำรวจพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมสุขภาพของประชากรไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19)

รายละเอียด

ในการดำเนินการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมสุขภาพของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2563 ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) โดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ ด้วยวิธีการส่งแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ จากแอปพลิเคชั่น เฟซบุ๊ค (Facebook) ที่มีพนักงานรวบรวมข้อมูลที่ผ่านการอบรมเป็นผู่ส่งและรับแบบสอบถามกับผู้ให้ข้อมูล ที่มีลักษณะเป็นตัวแทนของประชากรไทย เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายในขอบเขตพื้นที่และช่วงระยะเวลาของการศึกษาวิจัย กลุ่มเป้าหมาย: ประชากรไทยทุกกลุ่มวัย


รายงานการประเมินความเหมาะสมในการจัดงานสาธิตการจัดแข่งขันวิ่งเทรลและถนน ภายหลังการแพร่ระบาดโควิด-19

รายละเอียด

การประเมินความเหมาะสมในการจัดงานสาธิตการจัดแข่งขันวิ่งเทรลและถนน ภายหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 สรุปข้อเสนอแนะที่จำเป็นในการจดั กิจกรรมงานวิ่งและกีฬามวลชนในช่วงของสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคโควดิ- 19 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย ปลอดเชื้อในการจัดกิจกรรมสุขภาพและกีฬา และสนับสนุนองค์ความรู้ที่จำเป็นเบื้องต้นให้กับภาคีเครือข่ายยที่เกี่ยวข้องสำหรับนำข้อมูลไปใช้ประกอบในการกำหนดมาตรการการจัดแข่งขันวิ่งที่มีมาตรฐานและปลอดภัยในครั้งต่อไป กลุ่มเป้าหมาย: ผู้จัดกีฬามวลชนและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อมวลชน


2562

2559-2563

2559-2562

2555-2562

2565

2564

2563

ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อขยายผลโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทย (Active School)

รายละเอียด

แนวคิดหลักในการนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายจากชุดโครงการโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย หรือโรงเรียนฉลาดเล่น: Active School เป็นงานวิจยั ที่มีข้อค้นพบในเชิงประสิทธิผลว่าสามารถช่วยเพิ่มกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และช่วยเสริมพัฒนาการของนักเรียนได้ โดยเฉพาะในด้านวิชาการและการคิดวิเคราะห์ ด้วยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ข้อเสนอเชิงนโยบายได้มาจาการสังเคราะห์และถอดบทเรียนการทำงานรว่ มกบั ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่เข้าร่วมโครงการ ข้อเสนอเชิงนโยบายหลัก: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ควรมีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดนำแนวคิด โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (Active School) ไปเป็นนโยบายที่ช่วยเสรมิสุขภาพ พัฒาการ และสมรรถนะใหกับนักเรียน กลุ่มเป้าหมาย: ผู้กำหนดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนกลางและจังหวัด


2562

2559-2563

2559-2562

2555-2562

2565

2564

2563

โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย ปี 2563 (การสำรวจออนไลน์)

รายละเอียด

การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) ในการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมสุขภาพของประชากรไทย ปี 2563 ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลระดับบุคคล โดยใช้แบบสอบถามรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปัจจุบันประชากรไทยมีการเข้าถึงและเข้าใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้น โดยใช้ชุมชนออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ค (Facebook) สู่การพัฒนาวิธีการสำรวจข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ด้วยวิธีระเบียบวิธีวิจัย เพื่อให้ได้กลุ่มประชากรตัวอย่างที่เป็นตัวแทนในระดับประเทศ ดำเนินการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ชุมชนเขตเมืองและชุมชนเขตชนบททั้ง 77 จังหวัด โดยประชากรที่ศึกษา คือ ประชากรไทย ทุกเพศ ทุกวัย ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน้ต (Internet) ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นเฟสบุ๊ค (Facebook) กลุ่มเป้าหมาย: นักวิจัย นักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจประเด็นด้านกิจกรรมทางกายในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความหมายของ Physical Literacy

รายละเอียด

การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) ในการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมสุขภาพของประชากรไทย ปี 2563 ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลระดับบุคคล โดยใช้แบบสอบถามรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปัจจุบันประชากรไทยมีการเข้าถึงและเข้าใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้น โดยใช้ชุมชนออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ค (Facebook) สู่การพัฒนาวิธีการสำรวจข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ด้วยวิธีระเบียบวิธีวิจัย เพื่อให้ได้กลุ่มประชากรตัวอย่างที่เป็นตัวแทนในระดับประเทศ ดำเนินการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ชุมชนเขตเมืองและชุมชนเขตชนบททั้ง 77 จังหวัด โดยประชากรที่ศึกษา คือ ประชากรไทย ทุกเพศ ทุกวัย ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน้ต (Internet) ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นเฟสบุ๊ค (Facebook) กลุ่มเป้าหมาย: นักวิจัย นักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจประเด็นด้านกิจกรรมทางกายในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับเครื่องมือในการวัด Physical Literacy (Instruments to measure Physical Literacy)

รายละเอียด

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic review) จากเอกสารงานวิจัยในระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ใช้ในการวัด Physical Literacy ของประชากรแต่ละช่วงวัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยสูงอายุ โดยต้องเป็นงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2016-2020 จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเป้าหมาย: ประชากร 4 ช่วงวัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยสูงอายุ


การทบทวนและวิเคราะห์นโยบายในประเด็นการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย (Create active environments) ตามกรอบแผน GAPPA ด้วยกรอบแนวคิด CAPPA

รายละเอียด

ทบทวนและวิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น การสร้างบรรทัดฐานสังคมที่ไม่เนือยนิ่ง ตามกรอบแผน GAPPA (Global Action Plan on Physical Activity 2018-2030) ประกอบด้วย 5 หัวข้อย่อย ดังนี้ 1) เสริมสร้างการบรูณาการของนโยบายการวางผังเมืองและการวางแผนคมนาคมขนส่ง 2) ยกระดับการบริการด้วยการพัฒนาโครงสร้างเครือข่ายของการเดินและการปั่นจักรยาน เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการเคลื่อนไหวโดยยานพาหนะที่มีล้อต่าง ๆ (รวมถึงวิลแชร์ สกูตเตอร์ และสเกต) และการใช้การขนส่งสาธารณะในที่ชุมชนเมือง ชานเมือง และชนบท 3) กระตุ้นการขับเคลื่อนนโยบายเชิงปฏิบัติ เพื่อพัฒนาความปลอดภัยบนท้องถนน 4) เสริมสร้างให้ประชาชนทุกวัย ทุกสมรรถภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียว และศูนย์กีฬาคุณภาพดี 5) ส่งเสริมให้เกิดการสร้าง หรือปรับเปลี่ยนสถานที่สาธารณะ โรงเรียน สถานพยาบาล ศูนย์กีฬาและนันทนาการ สถานที่ทำงานและที่พักอาศัยใ โดยการวิคราะห์ด้วยเครื่องมือการประเมินนโยบายตามกรอบแนวคิด CAPPA (Comprehensive Analysis of Policy on Physical Activity) กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มประชากรวัยทำงาน


การทบทวนและวิเคราะห์นโยบายในประเด็น การสร้างระบบที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย (Create active systems) ตามกรอบแผน GAPPA ด้วยกรอบแนวคิด CAPPA

รายละเอียด

ทบทวนและวิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น การสร้างระบบที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย ตามกรอบแผน GAPPA (Global Action Plan on Physical Activity 2018-2030) ที่ประกอบด้วย 5 หัวข้อย่อย ดังนี้ 1) การสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบาย ความเป็นผู้นำ และโครงสร้างการบริหารงาน ในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น 2) ปรับปรุงและรวบรวมระบบข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังการมีกิจกรรมทางกายการพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนระบบสำรวจเฝ้าระวัง 3) เสริมสร้างงานวิจัยพัฒนาเพิ่มศักยภาพด้านการประเมินผลให้กับหน่วยงานวิจัยระดับประเทศและสถาบันวิจัย 4) ขยายการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายยกระดับ การสนับสนุนการเพิ่มความตระหนัก ความรู้ และความมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกันในทุกระดับ 5) พัฒนาระบบนวัตกรรมทางการเงิน เสริมความเข้มแข็งให้กลไกทางการเงินเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานที่ยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มประชากรทุกกลุ่มวัย


การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในประเด็นเกี่ยวกับ การรณรงค์ให้คำแนะนำและสร้างความ ตระหนักในการมีกิจกรรมทางกาย (Awareness campaign and brief advice)

รายละเอียด

ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic review) จากเอกสารงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยใช้ Keyword ต่อไปนี้ในการสืบค้นวรรณกรรม 1) Awareness campaign 2) Brief advice และ 3) Physical activity จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 3 แหล่ง ได้แก่ 1) PubMed 2) Scopus และ 3) Web of Science เพื่อทำการวิเคราะห์ โดยใช้หลักการ PICO ในการคัดเลอื กงานวิจัยที่ตรงกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวกับการรณรงค์ให้ คำแนะนำ และสร้างความตระหนักในการมีกิจกรรมทางกาย กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มประชากรทุกกลุ่มวัย


การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในประเด็นเกี่ยวกับ การมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุใน สถานที่ต่าง ๆ (Physical activity for older adult in different setting)

รายละเอียด

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป วิธีการดำเนินงาน: ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic review) จากเอกสารงานวิจัย ในระดับนานาชาติ โดย ใช้ Keyword ต่อไปนี้้ในการสืบค้นวรรณกรรม 1) Physical activity 2) Older adult และ 3) Setting จากฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ 3 แหลง่ ได้แก่ 1) PubMed 2) Scopus และ 3) Web of Science เพื่อทำการวิเคราะห์ โดยใชหลักการ PICO ในการคัดเลือก งานวิจัยที่ตรงกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวกับการมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ลานกีฬาในหมู่บ้าน ฟิตเนส สวนสาธารณะ หรือที่บ้าน เป็นต้น


การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในประเด็นเกี่ยวกับ การใช้ชุมชนเป็นฐานในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (Community wide)

รายละเอียด

กลุ่มเป้าหมาย: ประชากรทุกกลุ่มวัยที่อาศัยในชุมชน วิธิการดำเนินงาน: ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic review) จากเอกสารงานวิจัย ในระดับนานาชาติ โดย ใช้ Keyword ต่อไปนี้ในการสืบค้นวรรณกรรม 1) Community 2) Physical activity และ 3) Initiative จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 5 แหล่ง ได้แก่ 1) PubMed 2) Scopus 3) Web of Science 4) Science Direct และ 5) Ebsco เพื่อทำการวิเคราะห์ โดยใช้หลักการ PICO ในการคัดเลือกงานวิจยั ที่ตรงกับเกณฑท์ที่ตั้งไว้ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้ชุมชนเป็นฐานในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย แนวคิดหลัก: การทบทวนและวิเคราะหส์ ถานการณ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ชุมชนเป็นฐานในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ในระดับสากลว่าแต่ละประเทศมีการดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมทางกายอย่างไร เพื่อนำมาวิเคราะห์สัง เคราะห์เป็น แนวทางและข้อเสนอเชิงนโยบายด้านกิจกรรมทางกาย


การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ ภาพรวมนโยบายด้านกิจกรรมทางกายในระดับสากล(Overview physical activity policy in global)

รายละเอียด

กลุ่มเป้าหมาย: ประชากรทุกกลุ่มวัย วิธีการดำเนินงาน: ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยใช้ Keyword ต่อไปนี้ในการสืบค้น วรรณกรรม 1) Physical activity 2) Policy และ 3) Sedentary จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 5 แหล่ง ได้แก่ 1) PubMed 2) Scopus 3) Web of Science 4) Science Direct และ 5) Wiley online library เพื่อทำการวิเคราะห์ โดยใช้หลักการ PICO ใน การดัดเลือกงานวิจัยที่ตรงกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ สัง เคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวกับภาพรวมของนโยบาย ด้านกิจกรรมทางกายในระดับสากล แนวคิดหลัก: การทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมนโยบายด้านกิจกรรมทางกายใน ระดับสากล ในระดับสากลว่าแต่ละประเทศมีการดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมทางกายอย่างไร เพื่อนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์เป็น แนวทางและข้อเสนอเชิงนโยบายด้านกิจกรรมทางกาย


การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ ภาพรวมนโยบายด้านกิจกรรมทางกายในประเทศไทย (Overview physical activity policy in Thailand)

รายละเอียด2562

ชุดข้อมูลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ ปี 2562

รายละเอียดชุดข้อมูลการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุ่นไทย

รายละเอียด2559-2563

2559-2562

ชุดข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย : โรงเรียนฉลาดเล่น ปี 2559-2562

รายละเอียด2555-2562

ชุดข้อมูลการเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย ปี 2555-2562

รายละเอียด2565

2564

2563

2562

2559-2563

2559-2562

ชุดข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย : โรงเรียนฉลาดเล่น ปี 2559-2562

รายละเอียดชุดข้อมูลโรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมการเล่นเพื่อสร้างทักษะในบริบทไทยตามแนวคิด THAI-ACP

รายละเอียดชุดข้อมูลการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุ่นไทย

รายละเอียด2555-2562

2565

2564

2563

การทบทวนและวิเคราะห์นโยบายในประเด็น การสร้างบรรทัดฐานสังคมที่ไม่นือยนิ่ง (Create active societies) ตามกรอบแผน GAPPA ด้วยกรอบแนวคิด CAPPA

รายละเอียด

ทบทวนและวิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ ทั้งงานวิจัยแผนปฏิบัติการ และนโยบายที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับประเด็น การสร้างบรรทัดฐานนสังคมที่ไม่เนือยนิ่ง ตามกรอบแผน GAPPA (Global Action Plan on Physical Activity 2018-2030) ที่ประกอบด้วย 4 หัวข้อย่อย ดังนี้ 1) รณรงค์การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม 2) ส่งเสริมความเข้าใจต่อหลักการผลประโยชน์ร่วม 3) สนับสนุนการจัดกิจกรรมมวลชนฟรีให้ประชาชนจำนวนมากได้มีกิจกรรมทางกาย และ 4) พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือการประเมินนโยบายตามกรอบแนวคิด CAPPA (Comprehensive Analysis of Policy on Physical Activity) กลุ่มเป้าหมาย: ประชากรทุกกลุ่มวัย


การทบทวนและวิเคราะห์นโยบายในประเด็น การสร้างกิจกรรมและโอกาสให้ประชาชนไม่เนือยนิ่ง (Create active people) ตามกรอบแผน GAPPA ด้วยกรอบแนวคิด CAPPA

รายละเอียด

ทบทวนและวิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการสร้างกิจกรรมและโอกาสให้ประชาชนไม่เนือยนิ่ง ตามกรอบแผน GAPPA (Global Action Plan on Physical Activity 2018-2030) ที่ประกอบด้วย 6 หัวข้อย่อย ดังนี้ 1) การสร้างองค์ความรู้กิจกรรมทางกายในโรงเรียน 2) รวมกิจกรรมทางกายเข้าในการบริการสุขภาพและสังคม 3) จัดลำดับโปรแกรมสำหรับผู้ที่มีกิจกรรมน้อยที่สุด 4) เริ่มต้นการใช้ชุมชนเป็นฐานการเพิ่มกิจกรรมทางกาย 5) แนะนำโปรแกรมการมีกิจกรรมทางกายในสถานที่ออกกำลังกายที่หลากหลาย 6) แนะนำการเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือการประเมินนโยบายตามกรอบแนวคิด CAPPA (Comprehensive Analysis of Policy on Physical Activity) กลุ่มเป้าหมาย: ประชากรทุกกลุ่มวัย


2562

2559-2563

ชุดข้อมูลการเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย ปี 2555-2562

รายละเอียดชุดข้อมูลการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุ่นไทย

รายละเอียด2559-2562

ชุดข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย : โรงเรียนฉลาดเล่น ปี 2559-2562

รายละเอียดชุดข้อมุลการพัฒนาทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อลดวิถีเนือยนิ่งของประชากรวัยทำงาน

รายละเอียด2555-2562

2565

2564

2563

ชุดข้อมูลการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาลานกีฬาพัฒน์

รายละเอียดชุดข้อมูลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ ปี 2562

รายละเอียดชุดข้อมูลการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเพื่อผู้สูงอายุ

รายละเอียด2562

2559-2563

2559-2562

2555-2562

2565

2564

2563

ชุดข้อมูลการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็กและวัยรุ่นไทย

รายละเอียด2562

ชุดข้อมูลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ ปี 2562

รายละเอียดชุดข้อมูลโครงการการประเมินผลการจัดกรีฑาผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2562

รายละเอียด2559-2563

ชุดข้อมูลการเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย ปี 2555-2562

รายละเอียด2559-2562

ชุดข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย : โรงเรียนฉลาดเล่น ปี 2559-2562

รายละเอียด2555-2562

2565

2564

2563

2562

คู่มือสารตั้งต้นเล่ม 2 “ห้องเรียนฉลาดรู้”

รายละเอียด

คู่มือ “สารตั้งต้น : สนามฉลาดรู้ เป็นเครื่องมือสำหรับครูที่อยู่ในโรงเรียนฉลาดเล่นได้นำไปใช้ต่อยอดความคิด จากตัว อย่างกิจกรรมที่มีอยู่ในคู่มือให้เกิดเป็นกิจกรรมใหม่ ๆ ที่มีความแตกต่างหลากหลาย ท้าทาย และเหมาะสมตามช่วงวัยของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยเนน้นตัวอย่าง “การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน” ที่กระตุ้น ให้นักเรียนได้มีการเคลื่อนไหวร่างกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง โดยมีหลกั การจดั กิจกรรมที่สำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ 1) แกนหลักของกิจกรรม (Concept) หรือวิธีการหลกั ในการดำเนินกิจกรรม เช่น การตอบคำถามตามโจทย์ การเติมคำในช่องว่าง การใช้ทักษะการรวมจำนวนตัวเลข เป็นต้น 2) เนื้อหาของกิจกรรม (Content) ตามกลุ่มสาระวิชาที่สามารถนำมาใช้ในนการทำกิจกรรมได้ เช่น การเรียนเรื่องเศษส่วน การคณู การท่องคำศัพท์ ความรู้รอบตัว ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมาย: ครูในโรงเรียนประถมศึกษา


2559-2563

2559-2562

2555-2562

2565

2564

2563

แนวทางการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะชุมชนต้นแบบการเคหะแห่งชาติ

รายละเอียด

การจัดทำแนวทางการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ชุมชนต้นแบบการเคหะแห่งชาติ เป็นการเผยแพร่ชุดความรู้พื้นฐานของพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ 4 พื้นที่ที่มีการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะชุมชนโดยมีการดำเนินงานภายใต้ 4 โครงการหลัก คือ 1. โครงการเตรียมความพร้อมชุมชน 2. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน 3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และสุขภาพจิต 4. โครงการโภชนาการและบริการสุขภาพ และเป็นคู่มือที่ดีให้กับผู้นำชุมชนของการเคหะแห่งชาติอีกหลายพื้นที่ในการแนะนำแนวทางสำหรับการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะที่ผู้นำชุมชนสามารถนำไปปรับใช้สำหรับการพัฒนาชุมชนส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะ เพื่อการมีสุขภาวะที่ดีและลดการเกิดโรคในกลุ่ม NCDs ของสมาชิกในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ที่ปฏิบัติงานในด้านพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชนการเคหะแห่งชาติ


2562

2559-2563

2559-2562

2555-2562