29 มกราคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่าย ACTIVE HEALTHY KIDS GLOBAL ALLIANCE (AHKGA) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือในการดำเนินโครงก

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่าย ACTIVE HEALTHY KIDS GLOBAL ALLIANCE (AHKGA) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือในการดำเนินโครงการ Global Matrix 4.0: ชุดข้อมูลด้านกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชน ร่วมกับ 58 ประเทศทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของเครือข่าย ทั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและนโยบายในการขับเคลื่อนมาตรการด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนในระดับสากล ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558

https://www.activehealthykids.org/global-matrix/4-0/