29 มกราคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามข้อตกลงทางวิชาการกับ Centre for addiction and Mental Health ประเทศแคนาดา

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Centre for addiction and Mental Health ประเทศแคนาดา ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล (Cost Effectiveness Analysis) ของมาตรการทางนโยบายเพื่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทั้งนี้เพื่อทราบถึงข้อมูลประสิทธิผลการดำเนินงานของมาตรการด้านการส่งเสริมสุขภาพใน 5 มิติ ประกอบด้วย 1) กิจกรรมทางกาย 2) อาหารที่เสี่ยงต่อสุขภาพ 3) บุหรี่และยาสูบ 4) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 5) สุขภาพจิต ทั้งนี้เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการคาดประมาณผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในมิติทางสุขภาพของประชากรไทยในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้าและจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการดำเนินงานมาตรการและนโยบายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย